Dr Sonja Pavlović je vodeći istraživač u Laboratoriji za molekularnu biomedicinu u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. Doktorsku tezu je odbranila na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Istraživačke oblasti kojima se bavi dr Sonja Pavlović obuhvataju molekularnu genetiku retkih bolesti, hematološke malignitete i farmakogenomiku. Objavila je više od 100 radova u časopisima internacionalnog značaja i nekoliko monografija i poglavlja u knjigama. Kao predavač je angažovana na Biološkom i Medicinskom fakultetu UB. Bila je uključena kao…